Euro? Dziekujemy nie, czyli tak.

Euroland: Klub państw ponadprzeciętnie zadłużonych

Dziś o Euro! Świat musi wierzyć, że Polska przyjmie Euro za własną walutę. Daje to nam niższy koszt pożyczania, może nawet w obecnym czasie w ogóle pozwala uzyskać zagraniczne finansowanie, zakotwicza oczekiwania inflacyjne na niskim poziomie, oraz zmusza Polaków do większej dyscypliny fiskalnej i pieniężnej. Ale nie jest w naszym długoterminowym interesie przystąpienie do Euro takim jakie jest ono dziś.

W odróżnieniu od piewców zalet Euro, którzy poprzestają na ogólnikach przedstawię Ci trzy argumenty:

1. Polska nie powinna się przyłączać do waluty założonej przez klub bankrutów.

2. Polska nie powinnia się przyłączać do klubu walutowego państw o niskim wzroście gospodarczym, które potrzebują innej polityki pieniężnej niż szybko rosnąca Polska.

3. Polska nie powinna sie przyłączać do Euro dopóty Bruksela nie dostanie więcej władzy gospodarczej, a zwłaszcza władzy nakładania podatków.

Dziś o argumencie pierwszym.  Stare kraje UE są znacznie zadłużone.  Wiele wskazuje na to, że w przyszłości mogą mieć poważne kłopoty z regulowaniem swoich zobowiązań. Ich obecne wysokie zadłużenie (patrz tabela poniżej) to tylko część ich prawdziwych zobowiązań.

Kraj

Dług publiczny jako % PKB

Obszar Euro

30%

EU – 27

30%

Włochy €

106,8%

Grecja  

95,3%

Belgia  

88,2%

Niemcy  

67,5%

Portugalia €

64,8%

Francja  

64,2%

Austria  

61,7%

Holandia €

47,9%

Polska

47,6%

Hiszpania €

39,7%

Finlandia €

39,2%

Słowenia €

27,1%

Irlandia €

25,1%

Źródło: European Economic Statistics, Eurostat 2008

€ – oznacza kraje strefy Euro

Oficjalne statystykizadłużenia są li tylklo iluzją, która nie odzwierciedla wielu zobowiązań. A zwłaszcza nie odzwierciedla kosztu emerytur, oraz kosztu leczenia starzejących się europejskich społeczeństw.

W sporej części UE koszty emerytur i leczenia pokrywane są przez podatnika. Jednak ogromny koszt przyszłych emerytur i leczenia powojennych wyżów demograficznych nie jest odzwierciedlony w statystykach zadłużenia europejskich państw. Te zobowiązania jak najbardziej istnieją.

Gdy jednak zobowiązania te staną się zbyt duże, by je finansować to albo zostaną zmniejszone ustawami, co jest mało prawdopodobne zważywszy, że większość wyborców w tym czasie stanowić będą  emeryci i rychli emeryci, albo zobowiązanie te zostaną zmniejszone poprzez inflację.

Przystąpienie do Euro jest przystąpieniem do waluty, której wartość będzie w odległym, ale przewidywalnym czasie zjadana przez inflację.

Po co nam to? My reformujemy nasze emerytury, planujemy reformę płacenia za usługi medyczne. A tym czasem we Francji studenci strajkują za prawem do wcześniejszej emerytury…

Inne wpisy o Euro:

Euro 12 –Jak uratować Euro? – 17 września 2010 – Najnowszy raport Center for European Reform jest o Euro.
Euro 11 – Niedokończony, potencjalnie pożyteczny, na razie niebezpieczny projekt  – – Ostatnie wydarzenia jak nigdy czynią jasnym, że o Euro należy mowić dobrze, zgłaszać swoją chęć możliwie rychłego przystąpienia do Euro i na razie trzymać się od uczestnictwa w tym projekcie jak najdalej.

Euro 10 – Suwerenność w strefie euroNa przykładzie Grecji Unia Europejska ćwiczy sposób zmuszania suwerennych państw do podejmowania decyzji, ktorych same by nie podjęły. Choroba grecka polegająca na rosnącym zadłużenie i spadającej konkurencyjności spowodowana jest przez Greków. Natomiast kryzys grecki, którego doświadczyliśmy pomiędzy styczniem a marcem został zarówno zdetonowany jak i przytłumiony przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Euro 9 —   Nierostrzygnięty konflikt – Gdy założono USA nie ustalono czy gospodarką rządzić będą reguły reolniczego południa, czy przemysłowej północy. Podobny konflikt tkwi teraz w urządzeniach politycznych Unii: czy reguły określać będą nam zdyscyplinowani Niemcy i kraje północy, czy rozrzutni Grecy i kraje południa.

Euro 8 — Jak Alexander Hamilton stworzył dolara oraz USA – Po zwycięstwie amerykańskich rewolucjonistów nad Anglikami nie było pewnym czy rzeczywista władza jest w stanach czy rządzie federalnym, czy państwo będzie demokracją czy republiką, oraz w czyim interesie będzie działał rząd. O stworzeniu państwa federalnego, które jest republiką i działaniu w imieniu interesów przemysłowych przesądził sekretarz skarbu Alexander Hamilton poprzez emisję papierów wartościowych, które stały się dolarem.

Euro 7 — Euro na ratunek bankom – 27 lutego 2009 – Polskie gospodarstwa domowe i firmy znaczną część kredytów mają w Euro. Jeśli wartość złotówki obniży się jeszcze bradziej to przestaną spłacać kredyty, a nasze banki okażą się niewypłacalne.

Euro 6 – Wspólna waluta lepsza dla USA niż dla Eurolandu – 1 lutego 2009 – Ponieważ gospodarka USA lepiej sobie radzi z nagatywnymi zjawiskami, które w asymetryczny sposób dotykają różne regiony i przemysły USA to posiadanie jednej waluty niesie mniej kosztów dla USA.

Euro 5 – Brak własnej waluty = brak własnej kontrcyklicznej polityki pieniężnej – 27 stycznia 2009 – Ze względu na spore różnice w rozwoju pomiędzy Polską a zachodem Europy my potrzbujem innej polityki pieniężnej niż zachód Europy. Na razie więc obiecujmy, że do Euro przystąpimy, ale wcale się tam nie spieszmy.

Euro 4 – Dziękujemy nie, czyli tak. – 9 grudnia 2008 – Najlepiej tworzyć wrażenie, że już niedługo przyłączymy się do Euro, jednocześcnie postulując i czekajac na naprawę Euro.

Euro 3 – Wada Euro: brak fiskalnego Eurolandu – 8 grudnia 2008 – Dopóki strefa Euro nie będzie władna nakładać podatki i transferować kasę pomiędzy branżami i regionami na podstawie politycznych decyzji dopóty Euro jest ryzykownym i ułomnym projektem, do którego lepiej nie przystępować.

Euro 2 – Wada Euro: identyczna polityka pieniężna dla różnych gospodarek – 6 grudnia 2008  – Politycznie wpływowy i dzierżący europejską administrację zachód Europy załatwi dla strefy Euro luźniejszą polityką pieniężną, która im będzie przydatna, a nam szkodliwa, gdyż zbyt inflacyjna.

Euro 1 – Euroland: Klub państw ponadprzeciętnie zadłużonych  – 5 grudnia 2008 – Stare kraje UE są znacznie zadłużone.  Wiele wskazuje na to, że w przyszłości mogą mieć poważne kłopoty z regulowaniem swoich zobowiązań. Po co nam to? My reformujemy nasze emerytury, planujemy reformę płacenia za usługi medyczne. A tym czasem we Francji studenci strajkują za prawem do wcześniejszej emerytury…

 

0 comments… add one

Leave a Comment