Reprywatyzacja

W 1989 RPO Ewie Łętowskiej nie podobało się, że uznano za wygasłe prawa do odszkodowania za znacjonalizowane nieruchomości warszawskie. Wzywała Sejm do ustawowego, uznania, że roszczenia te jednak nie wygasły: Jednoznacznie wówczas stwierdzała, że przedawnienie roszczenia o zapłatę za znacjonalizowe nieruchomości nie może mieć miejsca, gdy wynika z działań, w tym wypadku braku działań, władzy: [...]

Inaczej niż III RP, nowopowstała II RP ustawami ograniczyła możliwość rewindykacji majątku skonfiskowanego przez poprzednie władze z obcego nadania. Zanim jeszcze Polska w pełni odzyskała niepodległość pierwsza rodzima władza, tj. Rada Regencyjna w dniu 4 listopada 1918 wydała dekret, w którym przewidywała, że dobra skonfiskowane przez zaborców i rozdane wiernym im ludziom (tzw. dobra donacyjne), [...]

Reprywatyzacja dla opornych

To jest dwór. Dwór zabrali panowie nasłani przez PKWN. To jest dziadek Henryk, który miał dwór. To znaczy dziadka Henryka już nie ma. Ale jest Henryk syn i wnusio Henryk. Oni mają w domu szable na ścianie, bo szlachta są. Co prawda Henryk syn dworu nie pamięta. Bo jak PKWN zabrał dwór to syn Henryk [...]

3. MORALNE: Restytucja największa i najważniejsza już miała miejsce. Mamy suwerenną i demokratyczną Polskę, w której możemy pracować nad powiększaniem dobra wspólnego i majątku indywidualnego. 3.1. Powszechne zadośćuczynienie majątkowe również miało miejsce: w programie powszechnej prywatyzacji, który każdemu Polakowi dał świadectwo prywatyzacyjne. Była to restytucja symboliczna, po trochu dla każdego, bo każdy coś stracił na [...]

2. PRAKTYCZNE: Jesteśmy ubogim narodem na dorobku. Prawno polityczne tworzenie nowych zobowiązań reprywatyzacyjnych doprowadzi Polskę do niewypłacalności, a Polaków do ubóstwa. Polacy po początkowym okresie fascynacji reprywatyzacją stali się jej nieprzychylni, dlatego zamiast przejrzystej ustawowej, reprywatyzacja odbywa się w zaciszu sądów. Ale nawet sądowa reprywatyzacja, w obliczu rosnącego niezadowolenie obywateli będzie miała swoje granice. 2.1. [...]

1.2. Reprywatyzacja, to również złamanie zasady nieodwracalnych skutków spowodowanych siłą wyższą. Gdy wojny, rewolucje, katastrofy naturalne doprowadzają do szkód, których społeczność i reprezentujące je państwo nie są w stanie naprawić, to ich się nie naprawia. II wojna światowa i nacjonalizacja wczesnego PRL były nieodwracalnymi skutkami spowodowanymi siłą wyższą. Władza komunistyczna chciała zabrać i zabrała. Ale [...]

1. PRAWNE: Reprywatyzacja to radykalne naruszenie stosunków własnościowych i fundamentalnych zasad prawa. Nowa rewolucja, która nie naprawi krzywd starej, a wyrządzi nowe. 1.1. Przedawnienie jest podstawą porządku społecznego i własności. Zawieszenie przedawnienia w III RP w odniesieniu do przejęcia majątku, które miało miejsce w PRL to radykalne naruszenie porządku prawnego. Odtwarzanie przedwojennego porządku własności po [...]

Tak mówię do Razem, Krytyki Politycznej, itp. Jedyne słuszne odszkodowanie od dzisiejszych obywateli i podatników za majątek zniszczony i rozkradziony przez Hitlera, Stalina, czy znacjonalizowany za wczesnego PRL to 0 zł. Miarą zhegemonizowania lewicy przez ideologię reprywatyzacyjną są wasze programy i wypowiedzi. Nawet partia Razem, postuluje odszkodowania dla reprywatyzatorów: Źródło: Deklaracja Programowa, Razem Partia Razem [...]

Reprywatyzacja dziś to losowe tworzenie wygranych i przegranych. Może miała sens na początku lat 90ych, jako jedna ze ścieżek prywatyzacji i tworzenia gospodarki rynkowej. Wtedy nie została wykorzystana. Dziś jest jawną niesprawiedliwością, bez żadnych korzyści dla ogółu. Należy z nią skończyć, uniemożliwić ustawą, a jeśli trzeba zmianą konstytucji. Reprywatyzacja przedstawiana jest jako naprawa krzywd poczynionych [...]