Deregulacja - Konkretne Propozycje


Na niniejszym web site zawartych jest kilka konkretnych propozycji deregulacyjnych. Są one na różnym etapie opracowania i dlatego znajdują się na różnych stronach.

By ułatwić ich odszukanie umieściliśmy poniżej ich opis oraz linki pod którymi możecie je znale¼ć.

1. Publiczne wysłuchanie
Dobre prawo to takie, które wyważa sprzeczne interesy obywateli w celu maksymalizowania dobra wspólnego. By prawo takie powstało i za takie zostało uznane, zarówno obywatele jak i ich przedstawiciele w Sejmie muszą posiadać pełny obraz i zrozumienie interesów współobywateli oraz zachodzących pomiędzy nimi sprzeczności. Osiągnięcie tego celu wymaga oparcia decyzji prawodawczych na wszechstronnej i uporządkowanej wiedzy

Publiczne wysłuchanie (ang. public hearing) to dopuszczenie w uporządkowany sposób do głosu podczas tworzenia prawa wszystkich, którzy uważają, że będą dotknięci proponowanym prawem, lub uważają, że ich głos podniesie poziom debaty.

Publiczne wysłuchanie już wprowadziliśmy do polskiego porządku prawnego. Teraz tylko musimy jeszcze zakorzenić tą pożyteczną instytucję w naszym obyczaju politycznym.


2. Raport regulacyjny - propozycja której czas już nadszedł
Bez wiedzy o kosztach i korzyściach regulacji władze państwa nie są w stanie prowadzić racjonalnej polityki gospodarczej, a obywatele nie są w stanie ocenić skuteczności i efektywności prawa. Dziś nie wiemy, które przepisy są per saldo korzystne dla całego społeczeństwa, a które służą uprzywilejowaniu partykularnych grup interesu ze szkodą dla ogółu obywateli.

Pozyskanie tej wiedzy przez państwo i obywateli wymaga stworzenia mechanizmów liczenia kosztów i korzyści prawa. Takim mechanizmem jest raport regulacyjny. Raport regulacyjny to obowiązkowy doroczny przegląd kosztów i korzyści istniejącego prawa przeprowadzany przez administrację państwową. Celem raportu jest wskazanie, które przepisy należy zlikwidować lub zmienić. Praktycznym efektem raportu powinna być likwidacja lub nowelizacja regulacji, których koszty przewyższają korzyści.

3. Od UOKiK do Urzędu Antymonopolowego. - tekst na ukończeniu
Kto odpowiada za to, że Polacy płacą więcej a dostają gorsze towary i usługi niż większość obywateli państw Unii Europejskiej? Dziś odpowiedzialność za wysokie ceny oraz niedorozwój rynków ginie pomiędzy (i) Sejmem, (ii) rządem, (iii) regulatorami branżowymi, a (iv) Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta („UOKiK”).

By w przyszłości Polacy uzyskali niższe ceny za nabywane produkty i usługi należy stworzyć przejrzyste i zrozumiałe otoczenie regulacyjne. Musimy odejść od branżowo-zadaniowej architektury instytucji państwa na rzecz instytucji zadaniowych.

Dzisiejsza formuła UOKiK jako amorficznego urzędu, posiadającego tylko część ustawowych narzędzi (pozostałe są u regulatorów branżowych oraz ministrów), skazanego na działanie w sytuacji gdzie spora część sukcesu w zwiększaniu efektywności rynku zależy od regulatorów branżowych prowadzących własną politykę, oraz UOKiK zajmującego się olbrzymią ilością różnorodnych i często sprzecznych zadań jest szkodliwa.

Ten tekst proponuje reformy wzmocnienie UOKiK i uczynienie go jedynym regulatorem odpowiedzialnym za efektywność gospodarki

4. Korporacje zawodowe. Geneza, szkodliwe praktyki oraz jak im zaradzić. - zarys tekstu
Ten tekst opisuje korzyści i koszty społeczne związane z istnieniem średniowiecznych i współczesnych korporacji, oraz opisuje powody dla których współczesne społeczeństwa europejskie w najbliższym czasie będą dążyć do ograniczenia roli korporacji zawodowych.

Na koniec przedstawiamy metodologię ograniczenia roli korporacji zawodowych do poziomu korzystnego dla społeczeństwa.

5. Naprawa prawa upadłościowego - zarys koncepcji
Polskie prawo i postępowanie upadłościowe są drogie i długotrwałe. Nowe prawo upadłościowe, które obowiązuje od pa¼dziernika 2003 powtarza grzechy starego prawa.

Czekanie na sprawdzenie się nowego prawa jest tylko czekaniem na złe efekty złego prawa.

Uważamy, że dobe prawo upadłościowe oparte jest o następujące zasady:
  • Maksymalizuje wpływy gotówkowe do wierzycieli i udziałowców. W tym celu powoduje naprawę lub sprzedaż firmy w zależności, która z tych ścieżek maksymalizuje wpływy gotówkowe.
  • Odróżnia przedsiębiorstwa, które mogą zostać uratowane od bankrutów. Prawo musi wspierać firmy nadające się do uratowania, ale nie może tworzyć preferencji dla chronicznie nierentownych firm
  • Chroni stabilność kolejności zaspakajania, aby stworzyć kredytodawcom przewidywalność otoczenia oraz tworzyć bod¼ce do zachowań rozwijających gospodarkę.


  • Ta prezentacja opisuje koncepcję stworzenia dobrego prawa upadłościowego.

    Powrót do wirtualnej szuflady tekstów Pawła Dobrowolskiego